Norge
Languages

Languages

Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

bygning_fin.serv_.770x367.png

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har nylig besluttet å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Standarden tilpasses nå gjeldende regnskapslov.

Eksisterende regnskapsstandarder har i liten grad vært gjenstand for endringer de siste ti årene, hvilket har vært uheldig for norsk regnskapsregulering.

Regnskapsstandardstyret (RSS) har riktignok arbeidet med en ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak siden 2013. Målsettingen har over lengre tid vært en regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs, med et begrenset omfang av særnorske løsninger.

I 2017 skapte Finansdepartementets uttalelser i Prop. 160 L (2016 – 2017) stor usikkerhet om innholdet i ny norsk regnskapslov, og om regnskapsstandardens tilpasning til IFRS for SMEs ville være forenelig med denne. Arbeidet ble av den grunn lagt ned.

Arbeidet med en felles standard for øvrige foretak er nå gjenopptatt og tilpasses gjeldende norsk regnskapslov. Nytt høringsutkast forventes klart innen utgangen av 2018.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss