Norge
Languages

Languages

Marianne Brockmann Bugge
Partner

Biografi

Marianne er advokat og partner i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Marianne har lang erfaring med avgiftsrettslige problemstillinger. Hun begynte sitt virke som advokat med merverdiavgift som spesialområde i 2003, etter 3 år i Skattedirektoratet og 7 år i Finansdepartementets skattelovavdeling, hvor hennes siste stilling var lovrådgiver. Marianne kom til RSM Norge fra advokatfirmaet Harboe & co hvor hun var partner i mer enn 6 år. Hun jobber med merverdiavgiften i full bredde, det vil si at hun bistår alle type næringsdrivende, på tvers av alle bransjer, med ulike spørsmål knyttet til mva. Som eksempel kan nevnes næringseiendom, finansbransjen, kommunal sektor og kultursektoren. Mariannes kompetanse inkluderer særavgifter, samt eksport- og import problematikk. Marianne er leder av Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett, og er medlem i den landsdekkende Skatteklagenemnda. Marianne skriver jevnlig faglige artikler til ulike aviser og/eller tidsskrifter, og holder også foredrag innen sitt fagområde.

News articles

Høsten er årstiden for å rydde i selskapsstrukturen

19. september 2019
Innhold:  1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3 Likviditet og administrasjon 4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag 5 Formuesskatt ​6 Rigging for salg 7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskap     7.1 ...

Forslag om å fjerne 350-kroners grensen for mva-fritak ved innførsel av varer

11. juni 2019
Finansdepartementet sendte 6. juni ut et høringsbrev med forslag om å fjerne dagens mva-fritak ved kjøp av varer fra utlandet til en verdi under 350 kroner. Norske næringsdrivende har i mange år kjempet mot dette fritaket som oppleves som konkurransevridende, og Stortinget har på denne bakgrunn bedt regjeringen utarbeide et forslag som...

Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

11. juni 2019
Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva på kostnader knyttet til salg av eiendom. Oslo tingrett avsa dom 28. mai i år, hvor fem ulike selskaper ble nektet mva-fradrag for kostnader de hadde pådratt seg ved salg av fast eiendom som tidligere hadde tjent som driftsmiddel i hvert av sels...

"Momsfritak uten innhold." Finansavisen 25.5.2019

29. mai 2019
Ikke for alle: Finansminister Siv Jensen har ifølge Bugge lagt frem et forslag som i praksis utelukker digital utgivelse fra nisjemediene fra momsfritak.  Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett varslet innføring av momsfritak på tidsskrifter som utgis digitalt. Finansministeren hevdet at det ville sikre lik behandling&nbs...

Revidert nasjonalbudsjett 2019 – Mva-fritak for digital utgivelse av bøker og visse tidsskrifter

15. mai 2019
Med virkning fra og med 1. juli 2019 foreslår Finansdepartementet at digital utgivelse av bøker, herunder nedlastning og streaming av slike, fritas for merverdiavgift (mva). Videre foreslås det at elektronisk utgivelse av tidsskrifter, hvor papirutgaven i dag er fritatt, også skal fritas for mva. Sistnevnte forslag inneholder betydelige beg...

Merverdiavgift - Uttalelse om fradragsrett ved bearbeiding av tomt

14. mars 2019
Skattedirektoratet avga 19. februar 2019 en prinsipputtalelse om at bearbeiding av tomt ikke utgjør en kapitalvare. I den konkrete saken som lå til grunn for uttalelsen, kom direktoratet imidlertid også til at kostnadene måtte tilordnes eier av tomten og ikke det selskapet som hadde pådratt seg den. Skattedirektoratets synspunkter er vikti...

Et skatteeventyr

7. februar 2019
Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». Det var en gang et eiendomskonsern som hadde sy...

Skatt og avgift i den nye regjeringsplattformen

23. januar 2019
I slutten av forrige uke kom de nye regjeringspartiene med sin regjeringsplattform, den såkalte Granavolden‑plattformen. Der kom de med flere signaler om hvordan de ønsker å utvikle skatte- og avgiftssystemet de nærmeste årene, og vi omtaler her noen av de viktigste signalene og gir våre kommentarer til dem. Videre reduksjon i det to...

Statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet om MVA ved overdragelse av bygg under oppføring

1. oktober 2018
Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse av 13. september i år som gjelder fradrag for merverdiavgift (mva) på byggekostnader i tilfeller hvor byggetiltaket overdras før fullføring. I uttalelsen instrueres Skattedirektoratet i å trekke en prinsipputtalelse de avga 6. februar 2015.   Oppsummert sier Finansdepartemente...

Misforståelser om norske momsregler

14. august 2018
Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018 Det norske merverdiavgiftsregelverket er i stor grad bygget over samme lest som tilsvarende regelverk i andre europeiske land.  Det er imidlertid viktige forskjeller. Som skatte- og avgiftsrådgiver for både utenlandske og norske virksomheter erfarer vi at...

Prinsipiell dom om parkeringsvirksomhet og mva

6. juli 2018
Marianne Brockmann Bugge skriver for Estate 6. juli 2018 Borgarting lagmannsrett kom 13. juni i år til at et selskap som hadde oppført et parkeringsanlegg i Nannestad med plass til utleie av 109 parkeringsplasser, ikke er næringsvirksomhet i merverdiavgiftslovens forstand. Selskapet er med det nektet fradrag for mva på oppføringskostn...

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

2. juli 2018
Kommentar – MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018 Senere tids domstolsavgjørelser har satt til side det mange har oppfattet som forvaltningspraksis når det gjelder behandling av mva-fradrag for transaksjonskostnader. Presiseringer fra skatteetatens side er påkrevd for at regelverket ska...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai 2018
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

27. april 2018
  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer. Spørsmål om mva-fradrag for transaksjonskostnader har vært et diskusjonstema i lengre tid. Ikke minst fordi flere Høyesterettsdommer, s...

«Pose og sekk»-prinsipp er etablert

12. mars 2018
Gjesteskribent Marianne Brockmann Bugge. Artikkelen ble publisert i Finansavisen Skatt, 10. mars 2018.  Høyesterett avsa en dom i forrige uke som gjaldt skattemessig fradrag for forvaltningshonorarer tilknyttet forvaltningen av PE-fond, og sier seg uenig med lagmannsretten som ga fullt fradrag. Førstevoterende definerer hovedspø...

Innførselsmerverdiavgift – unngå typiske feil!

12. desember 2017
Det ble innført en ny ordning for innberetning, beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer til Norge 1. januar 2017.  I hovedtrekk går endringene ut på at næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved innførsel av varer, ikke lenger behøver å innbetale innførselsmerverdiavgift til Tollet...

Ingen moms på fjernleverbare tjenester fra utlandet: Lagmannsretten avviser avgiftsplikt på spåtjenester

1. desember 2017
Borgarting lagmannsrett har ved dom avsagt 29. november i år slått fast at et selskap som leverer tjenester til norske kunder fra Svalbard, ikke er avgifts- og registreringspliktig for denne omsetningen etter gjeldende merverdiavgiftslov. Borgarting lagmannsrett har ved dom avsagt 29. november i år slått fast at et selska...

Skatt og merverdiavgift: Her kan det gå galt i boligutviklingsprosjekter

28. november 2017
Det er en vanlig misforståelse innen eiendomsutvikling at boligprosjekter ikke skaper utfordringer knyttet til skatt og avgift. Det finnes imidlertid flere sentrale problemstillinger som boligutviklere bør kjenne til, og som vi omtaler i denne utgaven av RSM Informerer. 1. Ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift ...

Momsfradrag fortsatt under press

30. oktober 2017
Flere ferske rettsavgjørelser indikerer at retten til fradrag for moms på transaksjoner ved kjøp og salg av aksjer ikke lenger vil bli innrømmet. Det synes på den annen side fortsatt å være en åpning i særskilte tilfeller. Det må klargjøres. Gjesteskribent i Finansavisen 28.10.2017: Marianne Brockmann Bugge, advokat og par...

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

5. oktober 2017
Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap (les mer i RSM Nyhetsbrev 14 2017), så vidt har kommet ut, følger Oslo tingrett etter med en dom 3. oktober i år som også gjelder transaksjonskostnader og fradrag for mva, men d...

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

4. oktober 2017
Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et eiendomsselskap, er avskåret. Rekkevidden av dommen er usikker. Dommen ble avsagt 29. september i år. Saken gjaldt spørsmål om kjøper (Skårer Syd Holding AS) sin rett til fradrag for inngående merverdiavgift på rådgivningstjenester anskaffet i forbi...

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

21. september 2017
Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3. Likviditet og administrasjon 4. Virksomhetskravet – risiko for å bli nektet skattefradrag 5. Formuesskatt 6. Rigging for salg 7. Sk...
Arrangementer

Transaksjonskostnader – skatte- og avgiftsmessig behandling

14. november 2017
Kjøp av rådgivningstjenester, eks. meglertjenester, bistand fra revisor, advokat eller annen rådgiver i tilknytning til transaksjoner, reiser mange spørsmål, både innen skatt og mva. I dette frokostseminaret vil vi behandle tilordnings- og fradragsproblematikken generelt, og ellers fokusere på status for mva-fradrag i lys av siste tids ...